ABOUT US

Architerial.com เป็นชุมชนนักวิชาชีพด้านงานออกแบบและก่อสร้าง

จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น และเลือกใช้วัสดุ มีรายละเอียดดังนี้

  1. นามบัตรออนไลน์ ให้ข้อมูลของ Supplier และ Sale 
  2. Forum เกี่ยวกับงานออกแบบและก่อสร้าง