กฎกระทรวงอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 เพื่อตรวจประเมินอาคาร

Forums กฎหมายอาคาร กฎกระทรวงอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 เพื่อตรวจประเมินอาคาร

 • This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated by admin.
Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #7542

   ไปเจอใน Facebook พี่คมกริช นะครับ เห็นว่ามีประโยชน์มาก เลยนำมาไว้ในนี้

   ขั้นตอน กฎกระทรวงอนุรักษ์พลังงาน 2563

   กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
   มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   หลังจากมีผลบังคับใช้ อาคาร 9 ประเภทที่เข้าข่ายจะต้องยื่นรายงานผลตรวจประเมินว่าอาคารดังกล่าวมีการออกแบบตามมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน ไปในตอนที่ยื่นขออนุญาต หรือยื่นแจ้งตาม ม. 39 ทวิ

   หลังสร้างเสร็จ ก่อนจะยื่นขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) หรือที่เรียกว่าขออนุญาตเปิดใช้อาคาร หรือเข้าใช้อาคาร ก็จะต้องมีรายงานรับรองอีกครั้งว่าออกแบบและก่อสร้างหรือดัดแปลงเป็นไปตามมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน

   ผู้ที่จะลงนามรับรองได้ ก็ต้องเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผ่านการอบรมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

   ยังมีบทเฉพาะกาลเพื่อให้เจ้าของอาคารได้เตรียมตัวก็คือ จะมีผลบังคับใช้กับ 9 ประเภทอาคารที่มีพื้นที่ไม่ถึง 10,000 ตารางเมตร ดังนี้

   หากมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10,000 ตารางเมตร จะมีผลใช้บังคับ ในวันที่ 12 มีนาคม 2565

   หากมีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5,000 ตารางเมตร จะมีผลใช้บังคับ ในวันที่ 12 มีนาคม 2566

   ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่
   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2563/A/094/T_0007.PDF

    

   ที่มา : คุณ Komgrit Chukiatman
   https://www.facebook.com/photo?fbid=3638537496168237&set=gm.3564665416905566 

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.