การคำนวณขนาดห้องขยะมูลฝอย

Forums กฎหมายอาคาร การคำนวณขนาดห้องขยะมูลฝอย

 • This topic has 2 replies, 2 voices, and was last updated by admin.
Viewing 2 reply threads
 • Author
  Posts
  • #7466

   พอดีได้คุยกับสถาปนิกรุ่นน้อง แล้วเขาสงสัย เรื่องการคำนวณขนาดห้องขยะ

   ตามกฎหมาย คำนวณอย่างไร ยึดตามพื้นที่ หรือตามจำนวนคน ดูได้จากที่ไหนบ้างครับ

    

  • #7467

   ดูกฎกระทรวง 33 หมวด 5 นะครับ

   ข้อ 38 ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีขนลำเลียงหรือทิ้งลงปล่องทิ้งมูลฝอย

   ข้อ 39 การคิดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคาร ให้คิดจากอัตราการใช้ดังต่อไปนี้

   (1) การใช้เพื่อการอยู่อาศัย ปริมาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า 2.40 ลิตร ต่อคนต่อวัน

   (2) การใช้เพื่อการพาณิชยกรรมหรือการอื่น ปริมาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า 0.4 ลิตร ต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตรต่อวัน

   ข้อ 40 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ …….

   จะเห็นว่า กฎหมายบังคับ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารทั่วไป ไม่ได้บังคับ แต่ตัวเลขตามข้อ 39 ก็น่าจะใช้ได้เช่นกัน

   แต่ที่น่าสังเกตุคือ ข้อ 38 บอกว่า ในอาคาร ส่วนข้อ 40 ใช้คำว่า ที่พักรวมมูลฝอย ถ้าจะตีความคือ ภายในอาคารใช้วิธีขนลำเลียงหรือทิ้งลงปล่อง ไม่ใช่ที่พักรวมมูลฝอย ซึ่งตรงนี้ส่งผลต่อความเข้าใจต่อสถาปนิกค่อนข้างมาก เพราะกฎหมาย ไม่ได้ใช้คำว่า “ห้องขยะ” อย่างที่เราเข้าใจกัน

  • #7468

   ที่บังคับใช้ทั่วประเทศ คือ กฎกระทรวง 33 หมวด 5 บังคับ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

   ส่วนในกรุงเทพ ใช้ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 ข้อ 72 – 74

   ข้อ 72 อาคารประเภท ตลาด โรงแรม ภัตตาคาร สถานพยาบาล อาคารพักอาศัยรวมทีมีห้องพักอาศัยตังแต่ 20
   หน่วยขึนไป และอาคารทีมีพืนทีตังแต่ 2,000 ตารางเมตรขึนไป ซึงมิใช่ตึกแถว ห้องแถว ต้องจัดให้มีทีพักรวมมูลฝอยและสิง
   ปฏิกูลของอาคารดังกล่าว โดยมีลักษณะดังต่อไปนี…………

Viewing 2 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.