การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

Forums กฎหมายอาคาร การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

 • This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated by admin.
Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #7394

   เนื่องจากปัญหาเรื่องวิกฤติพลังงานในปัจจุบัน  ภาครัฐจึงมีแนวทางในการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

   จึงได้ออกกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 

   ตามมาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)

   โดยมีผลบังคับใช้กับอาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีการออกแบบให้ระบบต่าง ๆ ของอาคารเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายกับอาคาร 9 ประเภท ประกอบด้วย

   (1) อาคารสำนักงาน
   (2) สถานศึกษา
   (3) โรงมโหรสพ
   (4) ห้างสรรพสินค้า
   (5) อาคารชุมนุมคน
   (6) อาคารสถานบริการ
   (7) สถานพยาบาล
   (8) อาคารชุด
   (9) โรงแรม

   เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยตรง เพราะในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต้องมีการยื่นเอกสารที่มีผู้รับรองว่าอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลงได้มีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมกับแนบหนังสือรับรองของผู้ออกแบบอาคารเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า อาคารดังกล่าวได้ออกแบบให้มีการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามกฎหมาย และเมื่อได้มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จก่อนยื่นขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต้องมีการยื่นเอกสารที่มีผู้รับรองว่าอาคารได้มีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอีกครั้งหนึ่งด้วย

   เอกสารรับรอง ต้องออกจากผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งปัจจุบันน่าจะมีจำนวนน้อยมาก

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.