KENZAI

Brand NameKENZAI
Company Nameบริษัท ฟาอีสท์ เซรามิค จำกัด
– Tel.02-692-5080
– Emailadmin@kenzai.co.th
– Web Site http://www.kenzai.co.th
Contact Personชิชานันท์ เอียดเวียงสระ (จอย)
– Phone No.090-197-9507
– Emailprojectsales01@kenzai.co.th
Catalog

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (โดยย่อ)
– ผู้ผลิตและส่งออกกระเบื้องเคนไซเซรามิกส์ ปูพื้นและผนังภายนอก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
– กระเบื้องปูพื้นและผนัง
– กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ

คำแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ออกแบบ

Link Video ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

วิธีการปูกระเบื้องพื้น KENZAI

Leave a Reply