รายชื่อสถาบันตรวจสอบ

รายชื่อสถาบันทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

ชื่อสถาบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

Leave a Reply